درباره ما

لـوازم یـدکی ایــران با عنـایت به پـروردگـار متعـال در سـال 1985 میـلادی در کشـور امـارات متحـده عربـی تـاسیس گـردید.

ایـن شـرکت دارای کلیـه مجـوزهای رسمـی از ادارات مربوطـه و مجـوز تـرخیص کـالا از تمامـی بنـادر ایـن کشـور می باشـد.

نـوع فعالیـت:

صـادرات و واردات انـواع اتـومبیـل و فـروش انـواع لـوازم یدکـی خـودروهای ژاپنـی ، کـره ای ، آلمـانی ، آمریکـایی ،

فرانسـوی ، شامـل (بـدنـه ، موتـوری ، تزینـات .... ) و سـایـر کـالاهـا در کشـور امـارات متحـده عربـی آمـاده عرضـه بهتـرین ها

بـه شمـا عزیـزان مـی باشـد.

 

bottom5