نحوه خرید و سفارش

پس از دریافت سفـارشـات شـرکت آن را مـورد بـررسی قـرار داده ، شمـا را از قیمت کـالا ، نحـوه خریـد ، ارسـال و چگونگـی عقــد قـرارداد مطلـع خواهـد نمـود.

کلیـه خریـدها بـه صـورت نقـد می باشـد ، پس از خریـد ایـن شـرکت جهت ارسـال کـالاهـای مـورد نظـر در هر زمینـه آمـاده همکـاری لازم  بـا شمـا عزیـزان می باشـد. ( نحـوه ارسـال کـالا بـه عهـده خریـدار بوده و فـروشنـده هیـچ مسـؤلیتی نـدارد )

bottom5